O nas


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

ZSP2 oferta 2024 2025 baner

O nas

Wolontariat Misyjny rozpoczął swoją działalność w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w roku szkolnym 2009/ 2010. Należała do niego grupa uczniów, która na co dzień zajmowała się wspieraniem różnych Projektów i Akcji Misyjnych organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Klawerianek w Krośnie.

W styczniu 2014 r. powstała Grupa RAFIKI, co w języku suahili znaczy „PRZYJACIEL”; w szerszym znaczeniu „PRZYJACIEL MISJI”. Inicjatorem i opiekunem grupy jest Pan mgr Wojciech Bazan, nauczyciel religii.

Aktualnie w Szkolnym Wolontariacie Misyjnym działają zarówno aktualni uczniowie, jak również absolwenci naszej szkoły.. Na co dzień, wolontariusze biorą udział w spotkaniach formacyjnych, modlą się za misje, organizują dla społeczności naszej szkoły „lekcje misyjne” z misjonarkami i misjonarzami pracującymi na misjach, są współorganizatorami corocznej imprezy dla dzieci z województwa podkarpackiego pod nazwą; „Majówka Misyjna” oraz angażują się w konkretne akcje, których celem jest zdobycie środków finansowych dla dzieci z różnych krajów afrykańskich. W czasie spotkań formacyjnych poznają specyfikę pracy na misjach, trudności i problemy krajów misyjnych, a w szczególności państw, w których pracują siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek.

Kierując się słowami Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej…

„Módlcie się za misje, czytajcie o misjach, ofiarujecie misjom coś od czasu do czasu, kochajcie misje i bądźcie misjom wierni”.

… pragniemy poprzez działalność Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupa „RAFIKI” propagować tematykę misyjną w naszej szkole oraz w środowisku lokalnym i uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka, a w szczególności dzieci z krajów misyjnych.

 

Regulamin

Podstawa prawna:

 1. Założenia:

Szkolny Wolontariat Misyjny jest wspólnotą skierowaną do młodzieży, otwartą na wszystkich, którzy bezpłatnie i dobrowolnie chcą pomagać innym poprzez różnego typu inicjatywy charytatywne, związane z realizacją Projektów i Akcji Misyjnych.

Zgodnie z założeniami Formacji Misyjnej Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie powołanie Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupy „RAFIKI” ma na celu angażowanie młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym w krajach misyjnych.

Grupą Szkolnego Wolontariatu Misyjnego opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił chęć opieki nad grupą i uzyskał akceptację Siostry Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie i Dyrektora Szkoły.

 

 1. Cele ogólne:
 • rozbudzenie w młodzieży wrażliwości misyjnej
 • pogłębienie wiedzy o misyjnym charakterze Kościoła
 • zaktywizowanie do działania na rzecz drugiego człowieka
 • kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.
 1. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wrażliwości, uczuciowości i otwartości na potrzeby krajów misyjnych
 • wyrabianie postawy gotowości, czynnej miłości i pomocy innym, będącym w potrzebie
 • informowanie i przekazywanie wiedzy na temat obowiązku misyjnego chrześcijan, sytuacji Kościoła w świecie
 • poznawanie życia mieszkańców krajów misyjnych, pracy i problemów misjonarzy żyjących na różnych kontynentach
 • uświadamianie przynależności do Rodziny Bożej, w której nie ma granic i barier rasowych, kulturowych i ekonomicznych
 • mobilizowanie do działania na rzecz rówieśników na całym świecie i w najbliższym otoczeniu poprzez modlitwę oraz inne działania oparte na miłości Boga i bliźniego
 • kształtowanie systematycznej postawy ofiarności zarówno duchowej, jak i materialnej dla Kościoła w krajach misyjnych
 • uaktualnianie informacji o tematyce misyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolny Wolontariat MisyjnyGrupa „RAFIKI”
 • prowadzenie bezpośredniej korespondencji z misjonarzami (w miarę możliwości)
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby misyjne.
 1. Prawa i obowiązki wolontariusza.

   Wolontariusz:

1) ma obowiązek przedłożyć zgodę rodziców na udział w działalności grupy misyjnej oraz złożyć pisemną deklarację o przynależności do wolontariatu u opiekuna Szkolnego Wolontariatu Misyjnego

2) po wstąpieniu do grupy podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu misyjnego i regulaminu wolontariusza

3) powinien systematycznie uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach wolontariuszy z nauczycielem opiekunem oraz Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Klawerianek w Krośnie w celu wymiany doświadczeń, wspierania ciekawych inicjatyw i wnoszenia nowych pomysłów

4) w trakcie uczestniczenia w różnych akcjach misyjnych, zarówno w szkole, jak i poza szkołą, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora Grupy „RAFIKI”

5) grupy wolontariatu może podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych

6) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych

7) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań

8) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych

9) nie działa na własną rękę i wszystkie swoje działania podporządkowuje ustaleniom podjętym w regulaminie

10) może zrezygnować z wolontariatu w dowolnym czasie bez podawania przyczyn

11) może być skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu; o skreśleniu z listy decyduje opiekun grupy.

Jeśli doświadczasz radości w swoim życiu i chcesz dzielić się nią z innymi, a także chcesz wspierać i pomagać misjom – zapraszamy na spotkania Szkolnego Wolontariatu Misyjnego – Grupa „RAFIKI”.

Razem możemy więcej!

EB Dark Mode