DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


fb youtube flickr pinterest instagram logo

Otwórz panel społecznościowy
Dzień Otwarty
XIX edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Niepodległa jest dla wszystkich
Pokaz umiejętności zawodowych uczniów klas pierwszych
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-10-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-27.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • strona nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron,
 • strona nie posiada mapy stron.

 

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie nie zastosowano żadnych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 13 43 22 319. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizac żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia - wejście główne do którego prowadzą schody i wejście boczne z poziomu chodnika, które zapewnia dostęp do budynku osobie na wózku inwalidzkim (od strony przyległego budynku sali gimnastycznej). Przy wejściu bocznym znajduje się dzwonek przywoławczy. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne.

Wejścia do budynku poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia wykonane z kostki brukowej.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie jest wyposażony w windę i inne urządzenia ułatwiające dostęp na piętra, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z sekretariatem szkoły, który następnie udzieli jej niezbędnej pomocy.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

EB Dark Mode