Rok Szkolny 2011/2012
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2011/2012

Program „Uczenie się przez całe życie”

O udział w projekcie Leonardo da Vinci Mobilność — „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” mogą strać się uczniowie, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 

 • kształcą się w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz;
 • uczęszczają do II, III klasy wielozawodowej lub II K/S;
 • posiadają pozytywną opinię wychowawcy klasy;
 • posiadają pozytywną opinię pracodawcy, zakładu, w którym odbywają praktykę zawodową;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na wyjazd;
 • na koniec roku szkolnego 2011/2012 otrzymali, co najmniej zachowanie poprawne;
 • nie otrzymali w roku szkolnym 2011/2012 pisemnej nagany wychowawcy, ustnej lub pisemnej nagany Dyrektora szkoły.

Po spełnieniu powyższych warunków, w przypadku liczby uczniów przewyższającej, zakładaną w projekcie liczbę uczestników, w podziale na poszczególne zawody (cukiernicy — 12, kucharze — 2, piekarze — 2), zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
O ostatecznym udziale w projekcie decydować będzie najwyższa liczba punktów. Poza liczbą uczniów w podziale na poszczególne zawody zostanie wybranych, w miarę możliwości, w każdym zawodzie, dodatkowo dwóch uczniów, którzy znajdą się na liście rezerwowej.

Punktacja:

Zachowanie na koniec roku szkolnego 2011/2012:

 • wzorowe — 6 pkt.,
 • bardzo dobre — 5 pkt.,
 • dobre — 4 pkt.,
 • poprawne — 3 pkt.

Średnia ocen na koniec roku szkolnego 2011/2012:

 • 2,0 – 3,0 — 3 pkt.,
 • 3,01 – 3,5 — 4 pkt.,
 • 3,51 – 4,0 — 5 pkt.,
 • 4,0 – 4,5 — 6 pkt.,
 • 4,51 – 5,0 — 7 pkt.,
 • powyżej 5,01 — 8 pkt.

Ocena z zajęć praktycznych na koniec roku szkolnego 2011/2012:

 • celująca — 6 pkt.,
 • bardzo dobra — 5 pkt.,
 • dobra — 4 pkt.,
 • dostateczna — 3 pkt.,
 • dopuszczająca — 2 pkt.

Frekwencja w szkole na koniec roku szkolnego 2011/2012:

 • poniżej 10 — 6 punktów
 • od 11 do 20  — 5 punktów;
 • od 21 do 30 — 4 pkt.,
 • od 31 do 40 — 3 pkt.,
 • od 41 do 50 — 2 pkt.,
 • od 51do 60 — 1 pkt.,
 • powyżej 60 — 0 pkt.

Dodatkowe osiągnięcia: punkty od 1 do 6 przyznawane są na podstawie rozmów z wychowawcą i innymi nauczycielami. Ilość przyznanych punktów uzależniona jest od stopnia zaangażowania ucznia w życie szkoły i środowiska lokalnego (konkursy, turnieje, praca na rzecz szkoły, organizacja imprez szkolnych, pomoc przy organizacji imprez szkolnych).

Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do projektu, jak i do grupy rezerwowej mogą złożyć odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania zakończenia procesu rekrutacji i ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.