Aktualności
Covid-19
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

rozpoczecie roku 2021 221 września 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Z tym dniem funkcję Dyrektora szkoły objął Pan Bogdan Skotnicki.

Czytaj więcej...

Powitanie Dyrektora ZSP Nr 2 Pana Bogdana Skotnickiego

Od 1 września 2021 r. funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara pełni

Pan Bogdan Skotnicki.

Panie Dyrektorze!

W imieniu Rady Pedagogicznej oraz całej społeczności szkolnej życzymy Panu owocnej współpracy z nauczycielami w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro naszych uczniów, a także poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków.

Życzymy również wielu osiągnięć w pracy zawodowej oraz uznania w środowisku lokalnym.

Życzymy nieustających powodów do dumy z osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły, stałego wsparcia od kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi aby nasza szkoła mogła kontynuować swoje wieloletnie już tradycje dobrego kształcenia zawodowego.

Panie Dyrektorze! Życzymy wszystkiego najlepszego na nowym etapie Pana życia zawodowego i życia szkoły!

Podziękowanie

W tym tygodniu otrzymaliśmy z Fundacji DZIECI AFRYKI podziękowanie za udział w Akcji Misyjnej – „Kosmetyki do Afryki”, która realizowana była we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej w Kamerunie.

Czytaj więcej...

„Igłą i nitką - elementy sztuki ludowej w ubiorze”

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z siedzibą w Brzozowie jest prowadzony na terenie całego Podkarpacia i przeznaczony dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych.

Nie żyje Krzysztof Gierlasiński

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
I są takie osoby, na myśl o których
zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

 

Z głębokim żalem informujemy, że 8 maja br. odszedł nagle na wieczną wędrówkę śp. Krzysztof Gierlasiński – wieloletni nauczyciel naszej szkoły, oddany przyjaciel, kolega, wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi. Człowiek o wielkim sercu, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, miłośnik sportu, zaangażowany w życie szkoły i Miasta Krosna.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Czytaj więcej...

„Życie bez strachu”

Komenda Miejska Policji w Krośnie w dniu 13.04.2021r. rozpoczyna akcję edukacyjno – informacyjną pn. „Życie bez strachu”, której celem jest pomoc ofiarom przemocy domowej i zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu krośnieńskiego.

Czytaj więcej...

Funkcjonowanie szkoły w związku z Covid-19

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001078/O/D20191078.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001248/O/D20131248.pdf

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZSP Nr 2 w KROŚNIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

6. Wytyczne edukacyjne obowiązujące od 1.09.2020 w szkołach i placówkach miasta Krosna.

Postanowienia ogólne

W szkole mogą przebywać nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

W szkole prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca zachowywania ogólnych i szczegółowych warunków sanitarnych i higienicznych w związku z zagrożeniem epidemicznym.

W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego wydziela się strefy i miejsca poruszania się i przebywania uczniów, oddziałów, grup międzyoddziałowych, a także nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w zakresie możliwości lokalowych szkoły.

Określono szczegółowe zasady higieny osobistej, realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zasad korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Opracowano procedurę postępowania w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.

Opracowano warunki funkcjonowania szkoły w sytuacji wystąpienia zakażenia na terenie szkoły lub jej otoczeniu.

Rozwiązania szczegółowe

Wejście główne przeznaczone jest dla nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i interesantów.

Uczniowie odbywają zajęcia w jednej sali z wyjątkiem zajęć w grupach i zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych.

Nauczyciele korzystają ze wskazanych pomieszczeń na terenie szkoły.

W szkole wydzielono osobne pomieszczenie- izolatorium (s.6) dla uczniów z podejrzeniem zakażenia.

Interesanci kierowani są bezpośrednio do sekretariatu.

Pobyt ucznia w szkole

Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem, dezynfekuje ręce, z maseczką na ustach i nosie udaje się do szatni. Następnie przechodzi do sali lekcyjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem. W sali lekcyjnej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, można jednak stosować maseczkę w trosce o swoje zdrowie i innych.

W trakcie pobytu w szkole obowiązuje zasada zachowywania dystansu społecznego tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Obowiązkiem klasowego dyżurnego jest utrzymywanie porządku, wietrzenie sali, zwracanie uwagi na naruszanie zasad bezpieczeństwa pandemicznego uczniów.

Obowiązki pracowników obsługi szkoły

Wyznaczeni pracownicy pilnują porządku przy wchodzeniu na teren szkoły. Zwracają uwagę na konieczność dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa. Uczniów z objawami chorobowymi kierują do higienistki szkolnej. Prowadzą ciągłą dezynfekcję sanitariatów i powierzchni dotykowych- klamek, poręczy, blatów ławek, biurek itp. Po skończonych zajęciach w danej klasie dezynfekują szkolne sprzęty, gruntownie wietrzą sale i pomieszczenia szkolne.

Obsługa interesantów szkoły

Interesanci szkoły obsługiwani są w sekretariacie z zachowaniem rygoru sanitarnego. Sekretarka szkoły dokonuje rozpoznania sprawy i nadaje jej bieg. Wszelkie przychodzące pisma i dokumenty poddaje się 24- godzinnej kwarantannie.

Higienistka szkolna

Higienistka szkolna jest obecna przy wchodzeniu uczniów do szkoły przed pierwszymi zajęciami. Zwraca uwagę na ewentualne oznaki chorobowe uczniów. W przypadku stwierdzenia objawów mierzy temperaturę, izoluje daną osobę w wyznaczonym pomieszczeniu i informuje sekretariat szkoły o stwierdzonym przypadku. Prowadzi przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem higienicznym i sanitarnym informując dyrektora o ewentualnych nieprawidłowościach.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem.

Pracownie gastronomiczna, fryzjerska, chemiczna.

Pracownie gastronomiczna, fryzjerska i chemiczna funkcjonują zgodnie ze swoimi regulaminami.

Funkcjonowanie szkoły w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

Po stwierdzeniu zakażenia na terenie szkoły lub nasilającego się zagrożenia epidemiologicznego w środowisku lokalnym dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, klasy lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie na odległość. Taką decyzję dyrektor może podjąć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć dla całej szkoły i wprowadzeniu kształcenia na odległość pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Nauczanie zdalne prowadzone jest z zastosowaniem platformy Moodle, G Suite, e-dziennika Librus, platformy epodreczniki.


 

Procedura postępowania w ZSP Nr 2 w Krośnie na wypadek zakażenia wirusem

SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach ogólnodostępnych.

 3. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

 5. Uczniowie mający niepokojące objawy nie powinni przychodzić do szkoły oraz muszą skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym. Przez objawy rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała (jeżeli pomiar termometrem dotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej, oraz innym niż dotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9°C).

 • ból głowy i mięśni,

 • ból gardła,

 • kaszel,

 • duszności i problemy z oddychaniem,

 • uczucie wyczerpania,

 • brak apetytu,

 • brak węchu lub /i smaku.

 1. Uczeń z podejrzanymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych przebywający na terenie szkoły zostaje odizolowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu pod opieką higienistki lub pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora, ubranego w fartuch ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Miejsce to ma być czytelnie oznaczone i wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcji.

 2. Rodzic ucznia niepełnoletniego zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie (wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami lub opiekunami) o wystąpieniu niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

 3. Rodzic po odebraniu ucznia ze szkoły z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania.

 4. Uczeń pełnoletni może sam wrócić do domu, rekomendowany własny środek transportu.

 5. Dyrektor szkoły informuje o podejrzeniu zakażenia ucznia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący.

 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest stosować się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 7. Jeżeli zalecenia sanepidu są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 8. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 9. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 10. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 1. kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi

osobami),

 1. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

 2. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora

szkoły.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).

 2. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 3. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 4. Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów kontaktowych do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 5. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. (rejestr danych osób z zewnątrz przebywających w szkole)

 7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych o których mowa w pkt 5.

 8. Ograniczyć kontakty pracowników administracji oraz obsługi z uczniami i nauczycielami.

 9. Po stwierdzeniu zakażenia na terenie szkoły lub nasilającego się zagrożenia epidemiologicznego w środowisku lokalnym dyrektor może zawiesić zajęcia, grupy, klasy lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie na odległość. Taką decyzję dyrektor może podjąć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


 

REGULAMIN

ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

W PRACOWNI FYZJERSKIEJ

W ZSP NR W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Organizacja zajęć w szkole

 1. Na zajęcia odbywające się w pracowni fryzjerskiej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczniowie nie objęci w rodzinach domową izolacją.

 2. Obowiązkowo należy dezynfekować ręce przy wejściu do pracowni, szkoła zapewnia dystrybutory i środki odkażające.

 3. Szkoła posiada termometry bezdotykowe w razie konieczności mierzenia temperatury uczniom z objawami chorobowymi, nie jest obowiązkowe mierzenie temperatury przy wejściu do pracowni fryzjerskiej.

 4. Uczeń mający objawy dotyczące infekcji górnych dróg oddechowych tj.:

- podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, brak węchu lub smaku., który znalazł się na terenie w/w pracowni będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczone miejsce (s. nr 6). Rodziców uczniów niepełnoletnich nauczyciel powiadamia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Natomiast uczeń pełnoletni może do domu wrócić sam, rekomendowany własny środek transportu.

 1. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora/ wychowawcę o wyniku badania ucznia przez lekarza.

 2. Nauczyciel w trakcie prowadzenia zajęć zobowiązany jest w szczególny sposób zwracać uwagę uczniom na zachowanie dystansu w czasie wykonywania ćwiczeń.

 3. Zakładanie maseczki/przyłbicy podczas wykonywania ćwiczeń w pracowni fryzjerskiej jest obowiązkowe.

 4. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu, kichania, unikanie dotykania oczu.

 5. Uczeń używa wyłącznie narzędzi i przyborów oraz sprzętu fryzjerskiego, który jest przyporządkowany do danego stanowiska pracy.

 6. Pracownie należy wietrzyć po każdych zajęciach i dezynfekować kilka razy w ciągu dnia (pomieszczenie i sprzęt).

 7. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zakładają własną odzież ochronną i dezynfekują dłonie.

 8. W w/w pracowniach uczniowie mogą przebywać tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 9. Regulamin korzystania z pracowni fryzjerskiej będzie przedstawiony uczniom i ich rodzicom na zajęciach organizacyjnych (zapoznanie się z regulaminem rodzice stwierdzą podpisem w zeszycie ucznia).


Regulamin Pracowni Chemicznej
obowiązujący w czasie trwania epidemii COVID-19

W związku ze stanem zagrożenia zdrowia, wywołanym przez obecność wirusa SARS-CoV-2, do czasu odwołania stanu epidemii wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Pracowni Chemicznej:

1. W Pracowni Chemicznej nie mogą przebywać osoby, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że są nosicielami wirusa SARS-CoV-2, oraz takie, które miały w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie tym wirusem.

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na salę i po jej opuszczeniu.

3. Podczas pracy w Pracowni Chemicznej obowiązuje reżim sanitarny: konieczne jest noszenie osłon ust i nosa, praca w rękawiczkach oraz w miarę możliwości zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy znajdującymi się w Pracowni osobami.

4. W Pracowni Chemicznej mogą przebywać jedynie osoby, wykonujące w danym czasie zajęcia zgodne z obowiązującym planem lekcji.

5. Sprzęt laboratoryjny używany podczas zajęć w Pracowni Chemicznej należy dezynfekować każdorazowo po zakończeniu zajęć przez daną klasę.

6. Należy wietrzyć Pracownię Chemiczną po zakończeniu zajęć z daną klasą.

Pozostałe elementy regulaminu poszczególnych pracowni nie ulegają zmianie.


 

Wytyczne dla funkcjonowania biblioteki szkolnej ZSP nr 2 w Krośnie

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w maskach lub przyłbicach.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
3) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznaczona jest oddzielna strefa komunikacyjna do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
4)Do biblioteki może wejść jedna osoba. W przypadku większej liczby osób chętnych do skorzystania z usług biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

Obowiązki bibliotekarzy:
1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych, maski lub przyłbicy.
2) Wszystkie zasoby biblioteczne zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie, (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

Działania biblioteki:
1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
3) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów.
4) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
5) Na stronie
http://moodle.zspnr2krosno.eu/ w kursie biblioteka są umieszczane recenzje książek, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
6) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
– linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
– linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych


 

REGULAMIN

ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

W PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

I OBSŁUGI KONSUMENTA W ZSP NR 2

W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Organizacja zajęć w szkole

 1. Na zajęcia praktyczne oraz zajęcia odbywające się w pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczniowie nie objęci w rodzinach domową izolacją.

 2. Obowiązkowo należy dezynfekować ręce przy wejściu do pracowni, szkoła zapewnia dystrybutory i środki odkażające.

 3. Szkoła posiada termometry bezdotykowe w razie konieczności mierzenia temperatury uczniom z objawami chorobowymi tj. podwyższona temperatura ciała, ból głowy, mięśni, ból gardła , kaszel, problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, brak węchu i smaku. Nie jest obowiązkowe mierzenie temperatury przy wejściu do pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta.

 4. Uczeń mający objawy dotyczące infekcji górnych dróg oddechowych, podwyższoną temperaturę ciała 37,5 C lub wyżej, który znalazł się na terenie w/w pracowni będzie odizolowany w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu tj. sala nr 6. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania go ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

 1. Nauczyciel w trakcie prowadzenia zajęć zobowiązany jest w szczególny sposób zwracać uwagę uczniom na zachowanie dystansu w czasie wykonywania ćwiczeń.

 2. W przypadku braku maseczki oraz rękawiczek uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz w zajęciach odbywających się w pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta. Jedynie podczas wykonywania ćwiczeń zakładanie maseczki nie jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach maseczka jest obowiązkowa.

 3. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu, kichania, unikanie dotykania oczu.

 1. Uczeń używa własnych przyborów szkolnych, podręczników, sprzętu, który jest przyporządkowany do danego stanowiska pracy. Oceny organoleptycznej wykonanego ćwiczenia dokonuje uczeń pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego ćwiczenia.

 1. Pracownie należy wietrzyć po każdych zajęciach i dezynfekować kilka razy w ciągu dnia (pomieszczenie i sprzęt).

 2. Uczniowie przed przystąpieniem do zajęć zakładają odzież ochronną w szatni gastronomicznej i dezynfekują dłonie.

 3. W w/w pracowniach uczniowie mogą przebywać tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 4. Regulamin korzystania z pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta będą przedstawione uczniom i ich rodzicom na zajęciach organizacyjnych (zapoznanie się z regulaminem rodzice stwierdzą podpisem w zeszycie ucznia).

 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców Miasta Krosna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO KROSNO, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Czytaj więcej...

Piękno Podkarpacia w pigułce

wycieczka rdlp 2019W dniu 9 października 2019 r. uczniowie klasy I W pod opieką p. Grażyny Litwin i p. Jolanty Ochęduszko wzięli udział w integracyjno-edukacyjnym spotkaniu w Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy patronackiej

umowa patronacka 201919 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej między Zespołem Szkół Pondgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie a Hotelem Nafta oraz Cukiernią" Jagusia".

Czytaj więcej...

Przekaż 1%

logo male

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261

oraz poniższy cel szczegółowy:

SZPETNAR KROSNO 9004

 

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

w Krośnie

Potrójne zwycięstwo w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim w Sędziszowie Małopolskim

konkurs sedziszow 2018W dniu 26 października 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim odbył się IV Wojewódzki Konkurs Fryzjerski dla uczniów uczących się w klasie technikum usług fryzjerskich.

Czytaj więcej...

Akademia Młodego Zawodowca

akademia mlodego zawodowca

"AKADEMIA MŁODEGO ZAWODOWCA" 

Warsztaty zawodowe przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych

organizowane przez

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie

Planowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów ma ogromne znaczenie na każdym etapie edukacji, jednak powinno się ono odbywać jak najwcześniej. W związku z tym już w szkole podstawowej nie tylko przydatne, ale wręcz konieczne jest motywowanie uczniów do podejmowania refleksji i dyskusji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu. Wstępne preferencje zawodowe utrwalone na wczesnym etapie rozwoju mogą wpływać na zainteresowania oraz wybór dalszej drogi zawodowej dziecka. Istotne zatem jest stwarzanie możliwości do kształtowania wczesnej preorientacji zawodowej. Pomocą w tym zakresie mogą służyć warsztaty w "AKADEMII MŁODEGO ZAWODOWCA", które umożliwią uczniom krośnieńskich i okolicznych szkół podstawowych poznawanie specyfiki różnych zawodów w warunkach rzeczywistych. 

Realizacja zajęć w ramach "AKADEMII MŁODEGO ZAWODOWCA" będzie polegała na: 

 1. Zapraszaniu uczniów do ZSP NR 2 w Krośnie. 
 2. Warsztaty prowadzone będą przez nauczycieli zawodu, natomiast uczestnicy przy wsparciu uczniów ZSP NR 2 będą wykonywać czynności zawodowe. 
 3. Zajęcia będą prowadzone także przez współpracujących z ZSP NR 2 pracodawców. 
 4. Warsztaty będą obejmować część teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu uczestnikom zostaną przybliżone informacje i czynności związane z wykonywaniem konkretnych zawodów. 
 5. Uczniowie dostaną certyfikaty potwierdzające ukończenia  akademii. 
 6. Częstotliwość oraz tematyka zajęć będzie uzależniona od zainteresowań uczestników. 

Cele główne projektu:  

 1. Poznanie przez uczniów podstawowych terminów związanych z pracą, zawodem, czynnościami zawodowymi. 
 2. Rozpoznanie swoich zasobów (zainteresowania, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe). 
 3. Kształtowanie szacunku dla różnych zawodów i ich przedstawicieli. 

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi: 

 • zdefiniować pojęcia związane z pracą i zawodem, 
 • wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka, 
 • samodzielnie wykonywać czynności charakterystyczne dla określonych zawodów, 
 • planować swoją pracę. 

Uczeń zna:  

 • specyfikę różnorodnych zawodów, które może wykonywać, 
 • pojęcia związane z konkretnym zawodem, słownictwo branżowe,
 • zasady higieny obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
 • i ma nawyki obowiązkowości oraz odpowiedzialności zawodowej, 
 • i doskonali swoją sprawność manualną, 
 • zasady zdrowego odżywiania, 
 • zasady savoir vivre. 

Propozycje warsztatów:

 1. Warsztaty kulinarne – kucharz.

Celem warsztatów jest kształcenie umiejętności gotowania zdrowych potraw uwielbianych przez dzieci i równoczesne zapoznanie z zawodem – kucharz. Uczestnicy nauczą się przygotowywać zdrowe słodycze, pasty, koktajle, sałatki owocowe oraz inne dania, a także używać branżowe słownictwo. 

 1. Warsztaty cukiernicze – cukiernik.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z produktami cukierniczymi, słownictwem branżowym i czynnościami wykonywanymi przez cukiernika. Uczestnicy będą własnoręcznie wykonywać ciasto, piec ciasteczka oraz zdobić je. W czasie warsztatów będą posługiwać się specjalistycznym sprzętem.

 1. Warsztaty piekarskie – piekarz.

Celem warsztatów jest nauka organoleptycznego rozpoznawania rodzajów chleba, poznanie różnych rodzajów mąki, formowanie ciasta oraz przygotowywanie zdrowych, kolorowych kanapek. Uczestnicy dowiedzą się, czym charakteryzuje się zawód – piekarz i będą się posługiwać słownictwem branżowym.

 1. Warsztaty kelnerskie – kelner.

Celem warsztatów jest kształcenie umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, składania serwetek oraz serwowania. Uczestnicy zostaną zapoznani również
z zasadami savoir vivru przy stole. Nauczą się zasad obsługi gości oraz poznają główne elementy etyki w zawodzie kelner.

 1. Warsztaty fryzjerskie – fryzjer.

Celem warsztatów jest zapoznanie z zawodem fryzjer, który coraz częściej określany jest jako ,,Stylista fryzur’’. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynności zawodowe wykonują fryzjerzy i gdzie mogą być zatrudniani. Nauczą się, jak pielęgnować własne włosy, jakich środków używać do tego celu i jak dbać o własny wizerunek. Podczas warsztatów uczestnicy korzystać będą
z profesjonalnych narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich, którymi tworzyć będą loki, fale i fantazyjne plecionki. Zapoznają się z branżowym słownictwem.

Surowce i materiały niezbędne do wykonywania ćwiczeń w większości zapewniają firmy i pracodawcy współpracujący z ZSP NR 2 w Krośnie. Udział w tych kosztach, po uzgodnieniu, pokrywają również uczestnicy warsztatów.

W celu uzgodnienia terminu warsztatów należy skontaktować się z koordynatorem projektu panią Haliną Szpiłyk tel. 668 439 551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sekretariatem ZSP Nr 2 w Krośnie tel. 13 43 223 19, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy zajęć:

 • wtorki, środy - warsztaty kulinarno - kelnerskie oraz kosmetyczno - fryzjerskie
 • piątki - warsztaty cukierniczo - piekarskie oraz kosmetyczno - fryzjerskie

 2018/2019

 


2017/2018

 

Dziennik elektroniczny

strona logowania

W przypadku braku możliwości zalogowania się na indywidualne konto, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Platforma Moodle

moodle logo

wskazówki techniczne dla użytkowników

Projekty EFS

PARTNERZY

sklepy s

nafta

jagusiakopaczwolczanski

 kieltyka logo

cukiernia ania

m pelczarmaestro

delikatesy z natury

cech

irz logo

dawid nastal

mary kay

malgorzata reich

laura

samborska

kosiek

katrin

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.