Aktualności
D Z I E Ń   O T W A R T Y   2 0 1 9
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup 2018
Przy deserze o Niepodległej
X-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Konkurs kelnerski
XVII Wojewódzki Turniej Fryzjerski

dzien otwarty patronat2019

ZSP2nasza oferta 2019 2020

rekrutacja

barometr2019

Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe

ZSP2.261.8.2.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 € na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Portugalii, Włoch (Sycylia) i Hiszpanii w celu realizacji projektu pt. „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”, o numerze 2018-1-PL01-KA102-048000 realizowanego w ramach Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Oferta wraz z załącznikami


W projekcie weźmie udział: 42 uczniów (ucz.), 5 nauczycieli (naucz.) i 3 opiekunów (op.).
Gr. I Hiszpania - 14 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik), 2 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.6 i TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów, T.4 i TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych.
Gr. II Włochy – 14 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, technik usług fryzjerskich), 2 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.6 i TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów i A.19. i AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Gr. III Portugalia – 14 ucz. (fryzjer, technik usług fryzjerskich), 1 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji A.19 i AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Program stażu w poszczególnych zawodach został dostosowany do wymagań dotyczących danej kwalifikacji w zawodzie i pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.
Odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie wymaganiom, jakie stawiane im są przez pracodawców, które dotyczą głównie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych, z pośród których szczególny nacisk zostanie położony, na kompetencje pożądane w ostatnich dwóch latach na rynku pracy na podstawie analizy ofert pracy tj.: komunikatywność, sumienność i dokładność, samodzielność, pracę zespołową i myślenie analityczne.

Zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy i szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy beneficjentów poprzez uczestnictwo w zagranicznych stażach 42 uczniów oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez praktyki 5 nauczycieli w okresie IX 2018 – III 2020.
Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych poprzez doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej
• Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów
• Unowocześnianie procesu dydaktycznego (zwiększanie jakości efektywności pracy dydaktycznej) m. in. poprzez wykorzystywanie TIK
• Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych
• Promocję szkoły w krajach europejskich
• Rozwijanie poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.

Główne działania podjęte w ramach projektu to:
• trzytygodniowe staże w przedsiębiorstwach branżowych
• kampania informacyjna
• rekrutacja
• spotkania dla stażystów zakwalifikowanych do projektu
• opracowanie przez stażystów CV w j. angielskim
• zajęcia językowe online i kulturalno-pedagogiczne
• zajęcia kulturalne, w tym wycieczki i wieczorki kulturalne
• kursy językowe w kraju partnera
• upowszechnianie projektu i jego rezultatów
• zorganizowanie sesji pożegnalnej, w trakcie której w uczniowie będę prezentować wyniki swojej pracy w trakcie stażu
• dzielenie się wiedzą w ramach WDN i z lekcji otwartych
• organizacja Dnia Europejskiego
• ewaluacja projektu.

Metodologia wykorzystana w czasie zarządzania projektem obejmować będzie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na: przygotowanie, realizację, upowszechnianie projektu i jego rezultatów oraz ewaluację. Wykorzystane narzędzia to: arkusze analizy dokumentacji, kryteria rekrutacji stażystów, regulamin udziału w projekcie, kwestionariusze ankiet i wywiadu, arkusze hospitacji, obserwacja, raporty i logi z platformy, wskaźniki jakościowe i ilościowe, wycieczki, spotkania integracyjne, uczenie się poprzez działanie (staże).

Podjęte w ramach zagranicznych mobilności działania:
• umożliwią doskonalenie kompetencji językowych;
• uatrakcyjnią zajęcia w szkole;
• umożliwią zdobycie nowych umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych;
• umożliwią zdobywanie i podnoszenie umiejętności z wykorzystaniem zdalnych form nauczania;
• wpłyną na rozszerzenie i zacieśnienie współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami międzynarodowymi;
• zacieśnią współpracę z instytucjami wspomagającymi prace szkoły poza granicami kraju;
• wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w kraju i krajach UE;
• przygotują stażystów do sprostania potrzebom krajowego i europejskiego rynku pracy.

Projekt oddziaływać będzie głównie na beneficjenta, partnerów oraz środowisko lokalne i regionalne.
Zakładany wpływ, w tym długoterminowy, będzie następujący:
• wzrost w regionie liczby profesjonalnie przygotowanych pracowników i spadku bezrobocia wśród osób młodych,
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki w tym języków obcych,
• zwiększenie szans uczniów na samozatrudnienie,
• wszechstronny rozwój zawodowy stażystów, uniezależnienie od sytuacji społeczno – ekonomicznej regionu,
• wykorzystanie dobrych praktyk – szkoła wdraża platformę Moodle w procesie nauczania;
• wzrost poziomu wiedzy i świadomości wśród lokalnej społeczności na temat projektów Erasmus+.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

branzowa2019

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

PARTNERZY

sklepys

nafta

jagusiakopaczwolczanski

 kieltyka logo

cukiernia ania

m pelczarmaestro

delikatesy z natury

cech

irz logo

dawid nastal

mary kay

malgorzata reich

laura

samborska

kosiek

katrin

Gościmy

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.